REGULAMIN PROMOCJI

„GRALA HT płaci Twoje rachunki”

____________________________________________________________________________

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizator PROMOCJI „GRALA HT płaci Twoje rachunki”

zwanej dalej PROMOCJĄ jest firma URZĄDZENIA GRZEWCZE GRALA HT z siedzibą w TORUNIU 87-100, ul. GORZOWSKA 19, adres do korespondencji: TORUNIU 87-100, ul. GORZOWSKA 19, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001052616, REGON: 526121771, NIP: 8792750228

1.2. Czas trwania i miejsce organizacji PROMOCJI

PROMOCJA organizowana jest w dniach od 29.05.2024 r. do 30.06.2024 r. na terytorium całej Polski w sklepach i hurtowniach dystrybutorów (zwanych dalej dystrybutorami), gdzie dostępne są produkty marki GRALA HT, których zakup upoważnia do udziału w PROMOCJI.

1.3. Cel  PROMOCJI

PROMOCJA jest organizowana w celu uzasadnionej ekonomicznie strategii Organizatora GRALA HT, promocji marki i wzrostu sprzedaży produktów Organizatora  wskazanych 
w punkcie 1.6. produktów –  marki GRALA HT.

Podmiot organizujący PROMOCJĘ nie jest płatnikiem podatku dochodowego  od osób fizycznych na podstawie art.30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca1991 r. w związku
z przekazaniem bonu.

1.4. Uczestnicy PROMOCJI

Udział w PROMOCJI mogą wziąć udział klienci ostateczni nabywający produkty GRALA HT, których zakup upoważnia do udziału w PROMOCJI  tj. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną,  zamawiający produkty PROMOCYJNE, określone w punkcie 1.6. Regulaminu, zwani dalej Uczestnikami.

1.5. Z uczestnictwa w PROMOCJI wyłączone są:

– osoby, które są pracownikami Organizatora bez względu na podstawę zatrudnienia a także osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym (umowa zlecenie, umowa
o dzieło).

1.6. Produkty GRALA HT, których zakup upoważnia do udziału w PROMOCJI

Produktem GRALA HT, zwanym dalej „produktem PROMOCYJNYM”, którego zakup
w terminie od 29.05.2024 r. do 30.06.2024 r.,  upoważnia  do udziału w PROMOCJI  jest  jeden zestaw z pompą ciepła spośród  następujących zestawów Grala HT:

  ThermiaSmart 8KW HydroBox Q HT
  ThermiaSmart 12KW HydroBox Q HT
  ThermiaSmart 8KW ALL In ONE iQ HT
  ThermiaSmart 12KW ALL In ONE iQ HT
 • ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

2.1. Do udziału w PROMOCJI upoważnia:

1).  Zamówienie i zakup w terminie od 29.05.2024r. do 30.06.2024 r.  u dystrybutora minimum jednego  produktu PROMOCYJEGO;

2). Terminowe opłacenie dowodu zakupu produktu PROMOCYJNEGO.

 Za dotrzymanie  właściwego terminu płatności uznaje się  datę wpływu środków finansowych w terminie wskazanym na dowodzie zakupu produktu PROMOCYJNEGO, nie później niż
do 31.07.2024 r.
Dowodem zakupu zwanym dalej „dowodem zakupu”  jest paragon lub faktura wystawiona na dane Uczestnika PROMOCJI.

2.2. Jeden Uczestnik PROMOCJI może wielokrotnie wziąć udział w PROMOCJI pod warunkiem każdorazowego spełnienia zasad zawartych w Regulaminie PROMOCJI.

2.3. Za zakup minimum jednego  produktu PROMOCYJNEGO Organizator przyzna analogicznie możliwość otrzymania jednego bonu w wysokości do 3000 PLN. Wartość bonu promocyjnego jest uzależniona od zakupionego produktu promocyjnego.

ThermiaSmart 8 KW HydroBox IQ HT: 1 000 zł

ThermiSmart 8 KW ALL In ONE IQ HT: 2 000 zł

ThermiaSmart 12 KW HydroBox IQ HT: 2 000 zł

ThermiaSmart 12 KW ALL In ONE IQ HT: 3 000 zł

2.4. Warunkiem przyznania możliwości nabycia bonu  jest uregulowana płatność
za zamówiony produkt PROMOCYJNY
upoważniający do udziału w PROMOCJI w terminie wskazanym na dowodzie zakupu, nie później niż do 31.07.2024 r.

2.5. Po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie dotyczących dokonania zakupu   produktów PROMOCYJNYCH  i opłaceniu dowodu zakupu  Uczestnik PROMOCJI nabywa prawa do otrzymania bonu. W tym celu zgłasza się po opłaceniu dowodu zakupu  do  danego dystrybutora, gdzie dokonał zakupu produktu PROMOCYJNEGO. Dystrybutor po weryfikacji prawidłowości opłacenia faktury za zakup produktu PROMOCYJNEGO przyznaje prawo Uczestnikowi do otrzymania bonu którego wysokość uzalażeniona jest od zamówionego produktu promocyjnego.

2.6. Przekazanie bonu odbywa się u organizatora lub dystrybutora, u którego Uczestnik dokonał zakupu produktu PROMOCYJNEGO upoważniającego do udziału w PROMOCJI. Termin odbioru bonu przez Uczestnika  ustalany jest z Uczestnikiem indywidualnie, jednak odbiór bonu nie może nastąpić później niż w terminie 31.08.2024 r.

2.7. Zakup produktu PROMOCYJNEGO, który jest dokonany przed  dniem 29.05.2024 r. 
nie upoważnia do  udziału w PROMOCJI. 

Zakup produktu PROMOCYJNEGO, który jest dokonany po dniu 30.06.2024 r. nie upoważnia do udziału w PROMOCJI.   PROMOCJA  nie łączy się z innymi rabatami, promocjami
 i akcjami specjalnymi GRALA HT.

 • REKLAMACJE

3.1. Uczestnikom PROMOCJI przysługuje prawo składania reklamacji w terminie do dnia 31.12.2024 r. decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora Promocji. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy składać na piśmie, wysyłając jest e-mailowo na adres biuro@gralaht.pl lub listem poleconym na adres URZĄDZENIA GRZEWCZE GRALA HT
z siedzibą w TORUNIU 87-100, ul. GORZOWSKA 19 z dopiskiem „Reklamacja – PROMOCJA „GRALA HT płaci Twoje rachunki”

3.2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika PROMOCJI lub nazwę firmy, imię, nazwisko osoby reprezentującej Uczestnika PROMOCJI,  dokładny adres Uczestnika, numer kontaktowy, adres e-mail, dokładny opis powodu reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.

3.3. Reklamację rozpatruje Organizator w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Organizator wyśle listem poleconym  lub pocztą elektroniczną (w zależności

od wybranej komunikacji przez Uczestnika składającego reklamację) odpowiedź na reklamację na wskazany przez Uczestnika adres. Dla ważności odpowiedzi liczy się data nadania reklamacji.

3.4. W przypadku nieuwzględnionych reklamacji Uczestnikom PROMOCJI przysługuje prawo do składania roszczeń we właściwym sądzie.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Zasady PROMOCJI  określa niniejszy Regulamin. Regulamin jest do wglądu w siedzibie URZĄDZENIA GRZEWCZE GRALA HT z siedzibą w TORUNIU 87-100,
ul. GORZOWSKA 19, w punktach handlowych Dystrybutorów GRALA HT w terminie od 29.05.2024 r. do 31.06.2024 r. na pisemną prośbę Uczestnika złożoną e-mailem na adres biuro@gralaht.pl Organizator prześle Uczestnikowi Regulamin PROMOCJI  drogą e-mailową na wskazany przez niego adres e-mail.

4.2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obwiązującego prawa.

4.3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników PROMOCJI.

Administratorem danych osobowych  Uczestników jest Organizator PROMOCJI.

Dane osobowe Uczestników PROMOCJI przetwarzane są w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem  PROMOCJI, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami

w związku z realizacją przez Organizatora PROMOCJI prawnie uzasadnionego interesu zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000). Dane osobowe Uczestników PROMOCJI będą przetwarzane w szczególności w celach:

a) w celu związanym z organizacją PROMOCJI, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń
do promocji, ustalenia prawa danego Uczestnika do udziału w PROMOCJI, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem PROMOCJI, w tym obowiązków podatkowych i sprawozdawczych wobec organów Państwa – tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników PROMOCJI, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r).

Dane osobowe Uczestników PROMOCJI  przetwarzane są przez Administratora danych osobowych – URZĄDZENIA GRZEWCZE GRALA HT z siedzibą w TORUNIU 87-100, ul. GORZOWSKA 19 adres do korespondencji: URZĄDZENIA GRZEWCZE GRALA HT
z siedzibą w TORUNIU 87-100, ul. GORZOWSKA 19:

 1. w celu marketingu bezpośredniego jakim jest prowadzenie działań promocyjnych
  na rzecz marek produktów objętych PROMOCJĄ, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.);

b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r).

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników PROMOCJI odbywa się zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w PROMOCJI.

5. Uczestnikowi przysługuje:

 • prawo dostępu do podanych danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych.

6. Uczestnik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego do Administratora danych osobowych – URZĄDZENIA GRZEWCZE GRALA HT z siedzibą w TORUNIU 87-100, ul. GORZOWSKA 19, na adres mailowy: biuro@gralaht.pl lub na adres korespondencyjny: URZĄDZENIA GRZEWCZE GRALA HT z siedzibą w TORUNIU 87-100, ul. GORZOWSKA 19. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w tym celu.

7. Uczestnik może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami. bezpośredniego do administratora danych URZĄDZENIA GRZEWCZE GRALA HT z siedzibą w TORUNIU 87-100, ul. GORZOWSKA 19. W takim przypadku Administrator danych osobowych nie będzie dalej przetwarzał danych objętych sprzeciwem, chyba, że zaistnieją inne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności składającego sprzeciw lub dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane
z naruszeniem przepisów.

9. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych – URZĄDZENIA GRZEWCZE GRALA HT z siedzibą w TORUNIU 87-100,
ul. GORZOWSKA 19 podmiotom współpracującym z nim w zakresie realizacji jego ww. celów,
w tym świadczącym dla niego usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników promocji, podmiotom realizującym wykonanie PROMOCJI, a także podmiotom obsługującym organizatora promocji prawnie i księgowo.

10. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych – URZĄDZENIA GRZEWCZE GRALA HT z siedzibą w TORUNIU 87-100,
ul. GORZOWSKA 19 do podmiotów świadczących dla niego usługi, tj. organizatora promocji, podmiotów świadczących usługi IT, usługi marketingowe oraz podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie obrony przed roszczeniami, w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym, audytorom, ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym.

11. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z promocji, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

12. Dane osobowe uczestników PROMOCJI nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

13. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

4.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.05.2024 r.

ORGANIZATOR